Algemene voorwaarden


Inschrijving en betalingen

 

De inschrijving is definitief wanneer het inschrijfformulier compleet is verzonden via de website en als de betaling voldaan en ontvangen is bij Voetbalschool Ambition4kidzz.

 

Alle cursusinformatie wordt per mail verstuurd. Het is belangrijk om een wijziging in het e-mailadres z.s.m. door te geven. 

 

De aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst geregistreerd tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de cursus worden geannuleerd.

 

Bij tussentijds stoppen van een activiteit, cursus, evenement, voetbalschool blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.

 

 

 

Afmeldingen en afgelastingen

 

Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement van Voetbalschool Ambition4kidzz waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven. Indien de deelnemer zijn inschrijving toch wil annuleren zonder geldige reden is de deelnemer 25% van het deelnamegeld verschuldigd waarna het restant zal worden teruggeboekt.

 

 In geval van ziekte of blessure dient de ouder en/of verzorger zich af te melden bij Voetbalschool Ambition4kidzz en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

 

De evenementen gaan in principe altijd door, maar Voetbalschool Ambition4kidzz behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een evenement. Hierbij wordt altijd gezocht naar een vervolgdatum waarbij de deelnemers de training kunnen inhalen. Dit wordt bepaald door Voetbalschool Ambition4kidzz. De opgegeven datum kan niet gewijzigd worden door ouders/verzorgers. Bij niet op komen dagen ontvangt u geen terugbetaling van de gemiste training. U wordt altijd digitaal op de hoogte gesteld voor een afgelasting.

 

 

 

Wijzigen

 

Mocht u door omstandigheden de datum/week van de voetbaldag(en) en/of locatie na uw boeking willen aanpassen dan kunt u dat tot één week voor de activiteit kosteloos doen, na deze deadline brengen wij €20,00 in rekening.

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

De activiteiten met betrekking tot de activiteiten vinden plaats onder leiding van ervaren en gekwalificeerde trainers en begeleiders. Voetbalschool Ambition4kidzz is echter niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) letsels, voortvloeiende uit de door Voetbalschool Ambition4kidzz geboden activiteiten.

 

Het deelnemen aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico;

 

Voor deelname aan onze voetbalschool of één van onze andere evenementen, activiteiten, cursussen etc. is het noodzakelijk dat u Voetbalschool Ambition4kidzz op de hoogte stelt van die gegevens die voor Voetbalschool Ambition4kidzz van belang zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de lessen/trainingen. Door middel van het aanmeldingsformulier moeten handicaps, diëten, medicijngebruik en eventuele ziektes vermeld worden. Het aanmeldingsformulier dient dan ook volledig naar waarheid te worden ingevuld. Uiteraard gaat Voetbalschool Ambition4kidzz vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan tot uitsluiting van (verdere) deelname leiden.

 

 

 

Beeldmateriaal

 

Voetbalschool Ambition4kidzz behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen voor de allereerste training van uw gekozen voetbalweek.

 

 

 

Gedrag/kleding

 

De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

 

Voetbalschool Ambition4kidzz is te gast bij de diverse voetbalverenigingen en sportaccommodaties. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Schade van de accommodatie kan verhaalt worden op de deelnemer die het veroorzaakt heeft.

 

 

 

Verlies/diefstal

 

Voetbalschool Ambition4kidzz is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Voetbalschool Ambition4kidzz aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Voetbalschool Ambition4kidzz - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Voetbalschool Ambition4kidzz, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

 

 

 

Geschillen

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

De inhoud van deze voorwaarden blijven onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze voorwaarden gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste;

 

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op vrijwillige medewerkers van Voetbalschool Ambition4kidzz.

 

Lees meer over ons.

Klik op de onderstaande Twitter of Facebook voor onze social media.

Voetbalschool Ambition4kidzz

Heerenveen

Tel: 0031 6 28094108

E-mail: info@voetbalschoolambition4kidzz.nl

KVK nr: 67796419

BTW nr: 857176948B01

 

NL 76 INGB 0799 0638 94

T.n.v. J L van der Dam en/of A. Bruil (vermelding Voetbalschool Ambition4kidzz)